166. Plain Rice
(Boiled)
£2.40
£2.40
167. Pilau Rice
£2.60
£2.60
168. Egg Fried Rice
£2.90
£2.90
169. Special Rice
£2.90
£2.90
170. Fried Rice
£2.90
£2.90
171. Vegetable Rice
£2.90
£2.90
172. Keema Rice
£3.50
£3.50
173. Mushroom Rice
£2.90
£2.90
174. Lemon Rice
£2.90
£2.90